การเพิ่มบัตร
1.
เข้าโปรแกรม กด * 123456 #
 
2.
กด 19 * x x x x x * 00001 #        x x x x x คือ รหัส user address ค่าเริ่มต้น 00001
 
3.
ทาบบัตรที่ต้องการเพิ่มบัตร
 
4.
กดออกจากโปรแกรม *#
     
การเพิ่มรหัส
1.
เข้าโปรแกรม กด * 123456 #
 
2.
กด 12 * x x x x x * P P P P #        x x x x x คือ รหัส user address , P P P P คือ รหัส
 
3.
กดออกจากโปรแกรม *#
     
เปลี่ยนรหัส Admin
1.
เข้าโปรแกรม กด * 123456 #
 
2.
กด 09 * P P P P P P R R R R R R #  เปลี่ยน Edit Password โดยกดรหัสผ่านใหม่ 2 ครั้ง
 
3.
กดออกจากโปรแกรม *#
     
ลบบัตร
1.
เข้าโปรแกรม กด * 123456 #
 
2.
กด 10 * SSSSS 9 EEEEE #
 
3.
กดออกจากโปรแกรม *#
 
ลบบัตรทั้งหมด
1.
เข้าโปรแกรม กด * 123456 #
 
2.
กด 29*29*#
 
3.
กดออกจากโปรแกรม *#
 
ตั้งค่าหน่วงประตู
1.
เข้าโปรแกรม กด * 123456 #
 
2.
กด 02*003# ( 003 คือ 3 วินาที ) Door Relay
 
3.
กดออกจากโปรแกรม *#