ตัวอย่างแสดงรายงานโปรแกรมการใช้งาน Hip Time
      1. ตัวอย่างแสดงข้อมูลทั้งหมด
 
 
      2. ตัวอย่างแสดงข้อมูลทั้งหมดที่ส่งออกมาเป็นไฟล์ Excel
 
 
      3. ตัวอย่างแสดงข้อมูลแบบง่าย
 
 
      4. ตัวอย่างแสดงข้อมูลแบบง่ายที่ส่งออกมาเป็นไฟล์ Excel
 
 
      5. ตัวอย่างแสดงข้อมูลคำนวณโดยกะการทำงาน
 
 
      6. ตัวอย่างแสดงข้อมูลคำนวณโดยกะการทำงานที่ส่งออกมาเป็นไฟล์ Excel