การอัพโหลดชื่อผู้ใช้เข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือ Hip Time 2011
     สำหรับเครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นที่ต่ำกว่า Series 8 ลงมานั้น ยกตัวอย่างเช่น Series คือ Cmi660 และ Cmi661 หากว่าผู้ใช้ต้องการ
ให้เครื่องสแกนลา่ยนิ้วมือ แสดงชื่อผู้ใช้เมื่อมีการสแกนลายนิ้วมือ ทั้งนี้เนื่องจากรุ่นนี้ยังไม่มีระบบสร้างชื่อผู้ใช้ได้ที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
เอง ดังนั้นวิธีการที่จะทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ แสดงชื่อจะต้องมีขั้นตอนการทำดังต่อไปนี้
      ขั้นตอนการอัพโหลด ( สามารถทำได้เฉพาะการเชื่อมต่อในรูปแบบ TCP/IP ) นะครับ
      1. เพิ่มลายนิ้วมือที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือก่อน พร้อมทั้งดาวน์โหลดเข้ามาที่คอมพิวเตอร์
      2. แก้ไขชื่อที่ Software Hip Time 2011 เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเดียว ไม่เกิน 9 ตัวอักษร ภาษาไทยไม่ได้นะครับ ที่เมนู
      ระเบียบพนักงาน
 
 
      3. เชื่อมต่อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เลือกที่เมนูดาวน์โหลดดังแสดงจากรูปตัวอย่าง
****** สำหรับเครื่อง Series 8 นั้น สามารถใส่ชื่อได้ที่ตัวเครื่องเลย ******