การตรวจสอบเมื่อดึงข้อมูลจากเครื่องสแกนลาิยนิ้วมือไม่ได้ TCP/IP
     ในการเชื่อมต่อระหว่าง Software HIP Time ผ่านตัวกลางเชื่อมต่อข้อมูลคือ สาย Lan Cable นั้น เป็นวิธีที่ค่อนข้างสะดวกมากใน
การเชื่อมต่อ ซึ่งบางครั้งเมื่อการเชื่อมต่อเกิดปัญหาขึ้นทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
ที่จะต้องตรวจสอบเบื้องต้นได้โดยวิธีการดังนี้
 1. ตรวจสอบสภาพของสาย Lan Cable ว่าอยุ่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ ไม่มีรอยขาด หรือ สายหลุด รวมไปถึงหัวต่อต่างๆ ว่าอยู่
 ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ คือ ไม่หลวมหรือหลุดออกมาจากช่องเสียบสาย Lan
 2. ตรวจสอบว่าเครื่องสแกนลายนิ้วมือเปิดหรือไม่ หรือ ไฟเข้าที่เครืี่องสแกนลายนิ้วมือหรือไม่ ปลั๊ก หรือ จุดเชื่อมต่อไฟหลุดหรือไม่
 3. ตรวจสอบ Switch Hub หรือ Router ว่าสามารถใช้งานหรือไม่ ในกรณีที่สาย Lan Cable จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เชื่อมต่อเข้า
 กับอุปกรณ์เหล่านี้
 4. ตรวจสอบ IP ว่าที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ ที่ Software ตรงกันหรือไม่ และ ต้องไม่ตั้งเลข IP จากคอมพิวเตอร์อื่นมาซ้ำกันกับ
 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 5. ลอง Restart คอมพิวเตอร์ และ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เพราะบางครั้งเครื่องอาจมีอาการแฮงค์ได้