ตั้งค่า่รูปแบบของเวลา
     ในการใช้งานโปรแกรม HIP Time Attendance การตั้งค่าในเรื่องของรูปแบบเวลาจัดว่ามีความสำคัญมากในการใช้โปรแกรม
เนื่องจากหากไม่มีตั้งค่าทีู่ถูกตั้งแล้วจะมีผลต่อการคำนวณเวลา ทำให้ไม่สามารถสรุปออกมาเป็นรายงานการทำงานได้ ขาด ลา หรือ
สายอย่างไร ดังนั้นจึงต้องมีการตั้งค่าเวลาให้ถูกต้องดังนี้
      ขั้นตอนการตั้งค่า
 1. เข้าที่เมนู Start >> เข้าไปเมนู Control Panel
 2. เลือกที่เมนู Regional and Language Options
 3.เลือกภาษาที่ใช้เป็นภาษาไทยทั้ง 2 ส่วน และเลือกที่ Customize เพื่อเลือกรูปแบบของเวลาในขั้นตอนต่อไป
 4.เลือกรูปแบบของเวลา จากพุทธศักราช ให้เป็น คริสต์ศักราช และตั้งรูปแบบของเวลาเป็น dd/mm/yyyy