Blue Screen อาการจอฟ้า เกิดจากอะไรได้บ้าง
     อาการจอฟ้า หรือ Blue Screen นั้น เป็นลักษณะที่ระบบนั้นไม่สามารถที่จะทำงานต่อไปได้ หรือ แจ้งว่ามีปัญหาให้แก้ไขในส่วน
ต่างๆ ซึ่งสามารถเป็นไปได้ทั้งในส่วนของ Hardware คืออุปกรณ์ทุกตัวในคอมพิวเตอร์ สามารถที่จะทำให้เครื่่องนั้นเกิดจอฟ้า ได้
ทั้งหมด ทั้ง Ram , Mainboard , Power และส่วนต่้างๆ และ ในส่วนของ OS หรือ โปรแกรมต่างๆ รวมไปถึง ไวรัส ก็สามารถที่จะทำ
ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นสามารถที่จะเกิดปัญหานี้ได้เช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น File ของระบบเสีย หรือไม่สามารถที่จะ Run ได้
เกิดการ Intercorupt ซึ่งหากอาการไม่รุนแรงก็สามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการ ScanDisk ซึ่งจากหนักมากก็ถึงขั้นต้องลงระบบกันใหม่
 
     ตัวอย่างที่พบมาในการเปิดปัญหาจอฟ้า
     1. การลงโปรแกรมที่ไม่เข้ากันกับระบบ
     2. OS เสีย หรือ การลบไฟล์ที่สำัคัญของระบบออก
     3. การติดตั้ง OS ที่ไม่สมบูรณ์
     4. ฮาร์ดดิส เสีย
 
ลักษณะของอาการจอฟ้า