เกล็ดความรู้เรื่อง Mouse PS/2 และ USB
    PS2 คือ พอร์ตสื่อสารแบบอนุกรม (serial port) วันนี้จะขอพูดถึงอุปกรณ์ใกล้ตัว คือ Mouse ซึ่งที่เราเห็๋นกันทั่วไปตามร้านขาย
อุปกรณ์ไอที แบ่งเป็น 2 ชนิดหลัก คือ PS/2 และ USB Port
    สำหรับ Mouse ชนิด PS2 นั้นข้อดีคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่จำเป็นต้องหา Driver ให้ตัวเมาส์ คือสามารถเสียบที่ช่องใส่
เมาส์เปิดเครื่องแล้วใช้ได้ทันทีPort ชนิด PS2Port ชนิด USB    ข้อแตกต่างในการใช้งาน
    ข้อแนะนำสำหรับผู้ใช้บางเครื่องมักเคยพบปัญหาในกรณีที่ใช้ Mouse และ Keyboard แนะนำให้เลือกใช้ให้มีอุปกรณ์อย่างใดอย่าง
หนึ่งเป็น PS2 เพราะถ้าเป็น USB ทั้งสองอย่างจะทำให้ไม่สามารถ Add Driver ได้ แต่ยังมีิสิ่งหนึ่งที่ต่างกัน คือ Mouse ที่เป็นชนิด
PS2 ต้องเสียบ Port ก่อนเปิดเครื่องเพราะถ้าเสียบหลังเปิดเครื่อง จะไม่สามารถใช้งานได้ ส่วน Mouse ชนิดที่เป็น USB นั้นสามารถ
ที่จะเสียบภายหลังจากเปิดเครื่องแล้วได้ แต่สำหรับเครือง brand ที่ไม่มี port ps2 นั้นมักจะไม่ค่อยพบปัญหาเพราะอุปกรณ์จะ
support อุปกรณ์เหล่านี้อยู่แล้ว