ระยะโฟกัสของเลนส์กับมุมมองการเห็นภาพ
     เลนส์แบ่งตามการปรับระยะโฟกัส มี 3 ชนิดหลักๆ คือ
 1. Mono Focal : ระยะโฟกัสจะถูกกำหนดไว้ตายตัว จะเปลี่ยนไม่ได้ คือ Fix Len เช่น เลนส์ 4 มม. 6 มม.เป็นต้น
 2. Zoom : สามารถปรับระยะโฟกัสได้ภายในช่วงที่กำหนดไว้ เช่น 2.8 - 12 มม. และเมื่่อเปลี่ยนระยะโฟกัสแล้ว จุดรวมแสงของเลนส์
ก็จะยังคงอยู่
 3. Vari - Focal Zoom : เมื่อเปลี่ยนระยะโฟกัส เลนส์จะต้องถูกปรับจุดรวมแสงใหม่ ซึ่งชนิดที่ใช้กันทั่วไป คือขนาด 3.5 - 8 มม.
      ระยะโฟกัสของเลนส์กับมุมการมองเห็น
Angle Of View มุมของการรับภาพ
ขนาดของเลนส์
องศาในการรับภาพ
C-Mount Lens
Board Lens
2 mm
2 mm
> 90
4 mm
3.6 mm
78
6 mm
6 mm
50
8 mm
8 mm
30
12 mm
12 mm
20
16 mm
-
12
 
     - ระยะโฟกัสกับขนาดของเซนเซอร์จะให้มุมในการมองเห็นที่ต่างกัน
     - เลนส์ระยะโฟกัสน้อยจะให้มุมที่กว้างกว่าระยะโฟกัสมาก และมองเห็นชัด สำหรับระยะใกล้ๆ
     - ถ้าใช้เลนส์มุมกว้างมากๆ เช่น 2 mm จะเริ่มเห็นภาพเป็นเส้นโค้ง ๆ
     - เลนส์มาตรฐานที่ให้ไปกับตัวกล้อง เป็นเลนส์ขนาด 4 mm ซึ่งได้มุมที่กว้างพอสมควร
     - เลนส์ขนาดเดียวกัน หากใช้กับ Chip ขนาด 1/3" ก็จะมองเห็นมุมที่กว้่างกว่าการใช้ Chip ขนาด1/4" เล็กน้อย
 
      เทคนิคการเลือกใช้ขนาดของเลนส
 1. 2 - 4 mm เป็นเลนส์มุมกว้างที่สุด เหมาะกับการใช้ัมองในมุมกว้าง ระยะใกล้ๆ เช่น ในลิฟต์ หรือ ภายในสำนักงาน เป็นต้น
 2. 6 - 8 mm เป็นเลนส์มุมแคบ เหมาะกับการใช้มองในมุมที่มีทางแคบ เช่น ทางเดินในอพาร์ทเม้นต์ เป็นต้น
 3. 25 mm เป็นเลนส์ที่ใช้สำหรับมองในระยะไกล หรือ ต้องการโฟกัสสิ่งของสำคัญเป็นจุดๆ